O mě

Jsem samostatný advokát, zapsaný v Seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou.

Právnické vzdělání jsem získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své studium jsem zakončil v roce 1988 vykonáním Státní závěrečné zkoušky.

Diplom státní závěrečná zkouška

V roce 1990 jsem také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze úspěšně absolvoval Státní rigorózní zkoušku, na jejímž základě jsem získal právo užívat akademický titul JUDr.

Státní rigorózní zkouška - Univerzita Karlova

V roce 1994 jsem vykonal Odbornou profesní zkoušku, která mě opravňuje k výkonu advokátní praxe v rámci mého členství v České advokátní komoře. V Seznamu členů České advokátní komory jsem evidován pod číslem: 08461

Osvědčení - Česká advokátní komora

V letech 2000 – 2010 jsem jako nezávislý advokát spolupracoval s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany a.s..

Pojištění profesní odpovědnosti:

V souladu se zákonem o advokacii jsem povinně pojištěn z důvodu případné odpovědnosti za škodu, která by mohla jakýmkoliv způsobem vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy o profesním pojištění advokátů, uzavřené mezi Generali Českou Pojišťovnou a.s. a Českou advokátní komorou, jejímž jsem povinně členem. Zákonem stanovený povinný minimální limit tohoto pojištění činí částku 5.000.000, — Kč. Já mám sjednaný zvýšený limit tohoto pojištění na částku 9.000.000, — Kč.