Sepsání smlouvy, dohody, dodatku nebo jiné listiny

 • smlouva o převodu nemovitosti,
 • smlouva kupní, darovací nebo směnná,
 • smlouva nájemní nebo podnájemní,
 • smlouva o smlouvě budoucí,
 • smlouva o dílo,
 • smlouva o převodu obchodního podílu,
 • smlouva o tichém společníkovi,
 • smlouva příkazní,
 • smlouva komisionářská,
 • smlouva o zprostředkování,
 • smlouva o obchodním zastoupení,
 • smlouva o postoupení pohledávek,
 • smlouva o převzetí závazků,
 • smlouva o půjčce nebo zápůjčce,
 • smlouva o úschově finančních prostředků nebo listin,
 • dohoda o splátkovém kalendáři,
 • uznání závazku a dluhu,
 • předávací protokol,
 • přihláška pohledávky,
 • žaloba nebo návrh na vydání platebního rozkazu,
 • odpor nebo odvolání,
 • vyjádření k žalobě nebo k odvolání,
 • výpověď smlouvy,
 • odstoupení od smlouvy,
 • plná moc a zplnomocnění,
 • zápočet pohledávek jednostranný nebo vzájemný,
 • ověření pravosti podpisu na advokátem sepsané listině.