Provedení úschovy peněz a listin

Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost nebo nějakou jinou věc nebo majetek vyšší hodnoty, nabízím kromě sepsání převodní smlouvy také možnost převzetí kupní ceny nebo její části do své tzv. advokátní úschovy. Tímto postupem dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti Vaší transakce.

Advokátní úschova totiž zcela eliminuje riziko prodávajícího, že mu kupní cena nebude v plné výši nebo včas zaplacena a kupující naproti tomu neriskuje předčasné vyplacení kupní ceny dříve, než se stane suverénním vlastníkem převáděného majetku. Veškeré vzájemně dohodnuté podmínky provedení úschovy jsou uvedeny v písemné třístranné smlouvě, která je uzavírána mezi advokátem, prodávajícím a kupujícím současně s podpisem převodní smlouvy a v úschovní smlouvy je ze strany advokáta garantováno, že k uvolnění kupní ceny z úschovy dojde výhradně a pouze po splnění všech podmínek dohodnutých ve smlouvě. V případě, že ke splnění dohodnutých podmínek nedojde, je celá uschovaná částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla zaslána. 

Provedení advokátní úschovy kromě jiného také eliminuje případné budoucí problémy, spojené s následným vymáháním již vyplacené částky v případě, že se obchod z nějakého nepředvídaného důvodu neuskuteční…

Také při provádění úschovy listin je advokátem ve smlouvě písemně garantováno, že k vydání listin dojde výhradně oprávněné osobě a pouze po splnění všech dohodnutých podmínek.

Uschované finanční prostředky jsou uloženy na speciálním bankovním účtu advokáta, který je určen výhradně pro úschovu finančních prostředků.  

Pro případ způsobení škody pochybením advokáta, je advokát ze zákona povinně pojištěn do minimální výše 5.000.000, — Kč. Já mám sjednaný zvýšený limit tohoto pojištění na částku 9.000.000, — Kč.