Zásady pro zpracování osobních údajů

Konstatuji, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /dále jen nařízení GDPR/, jsem správcem osobních údajů.

Prohlašuji, že zpracovávám osobní údaje klienta jako fyzické osoby a osobní údaje fyzické osoby, která jedná za právnickou osobu a dále osobní údaje dalších osob, kterých se poskytování právních služeb dotýká /dále souhrnně jen klient/. Tyto osobní údaje zpracovávám výhradně za účelem poskytování právních služeb, plnění pokynů klienta a plnění svých zákonných a stavovských povinností. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození, IČ, DIČ, adresa bydliště a sídla, e-mailová adresa, telefonní čísla, bankovní spojení, podpis klienta a případně další informace potřebné pro poskytnutí právních služeb nebo pro splnění pokynů klienta.

Dále prohlašuji, že jsem oprávněn předat zpracované osobní údaje třetí osobě pouze za podmínek stanovených zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii nebo na základě zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, případně na základě dalších právních norem České republiky nebo Evropské unie. Prohlašuji, že ke zpracovaným osobním údajům nebude mít přístup žádná osoba s výjimkou zaměstnanců sekretariátu, spolupracujících advokátů nebo advokátních koncipientů a v omezeném rozsahu daňový poradce, účetní a poskytovatel IT služeb.

Prohlašuji, že osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10-ti let ode ukončení poskytování právních služeb, pokud zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě nebo jiné právní normy České republiky nebo Evropské unie nestanoví delší dobu. V případě, že se jedná pouze o poptávku klienta na poskytnutí právních služeb a nedoje k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb alespoň v ústní formě, zpracovávám osobní údaje jen po nezbytnou dobu, zpravidla maximálně po dobu tří měsíců ode dne ukončení vzájemné komunikace.

Klient má na úseku ochrany osobních údajů tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, resp. k informacím, jaké osobní údaje klienta a jakým způsobem jsou zpracovány,
  • právo na opravu nebo doplnění svých nepřesných osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu,
  • právo na výmaz svých osobních údajů, ale pouze za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení GDPR,
  • právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, ale pouze za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení GDPR,
  • právo na přenositelnost jeho osobních údajů, ale pouze za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR,
  • právo na vznesení námitky proti zpracování jeho osobních údajů, ale pouze za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení GDPR,
  • právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace pro spotřebitele

Mimosoudním řešením případných sporů v oblasti poskytování právních služeb byla pověřena Česká advokátní komora, a to na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Podrobnější informace jsou dostupné na webu http://www.cak.cz.