Ceník

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle dohodnuta ve smlouvě o právní pomoci, kterou advokát v písemné formě uzavírá s klientem. 

Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) může být mezi klientem a advokátem dohodnuta odměna v těchto formách:

Časová odměna, v hodinové sazbě v závislosti na účelně vynaloženém čase, který advokát vynaložil při poskytování právních služeb. V závislosti na náročnosti věci a konkrétních okolnostech případu se tato odměna zpravidla pohybuje v sazbě 2.000 až 3.000, — Kč za hodinu.

Pevná odměna, v dohodnuté jednorázové částce za úplné vyřízení celé věci, bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytovaných právních služeb. 

Paušální odměna, v dohodnuté konkrétní částce za určité časové období, obvykle za kalendářní měsíc, bez ohledu na časovou náročnost a rozsah poskytnutých právních služeb. 

Úkonová odměna, v dohodnuté konkrétní částce za poskytnutí jednoho úkonu právní služby. Seznam úkonů právní služby je uveden ve vyhlášce MS č. 177/1996 Sb.

Podílová odměna, v dohodnutém procentuálním podílu ze získané částky v závislosti na výsledku ve věci. 

Není-li odměna mezi advokátem a klientem dohodnuta, řídí se její výše vyhláškou MS č. 177/1996 Sb. a jedná se o úkonovou odměnu, ale v sazbě za úkon, jejíž výše je také přesně stanovena ve vyhlášce MS č. 177/1996 Sb.. 

Advokát má vedle odměny též nárok na náhradu hotových výdajů, za předpokladu, že tyto výdaje byly ze strany advokáta účelně vynaloženy při poskytování právních služeb ve prospěch klienta. Advokát má dále nárok na náhradu cestovních nákladů v zákonné sazbě a na náhradu za čas promeškaný cestou na jednání za podmínky, že se toto jednání konalo mimo sídlo advokáta. 

Ostatní náklady advokáta, zejména na poštovní a telefonické služby, jsou stanoveny ve vyhlášce MS č. 177/1996 Sb., a to v paušální sazbě v částce 300, — Kč za jeden úkon právní služby. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsem plátcem DPH, tak je dohodnutá výše odměny konečná a nebude zvyšována o zákonem stanovenou sazbu daně z přidané hodnoty.

U každého klienta je ve spise průběžně vedena časová a předmětná specifikace poskytnutých právních služeb a vynaložených nákladů. Podrobné vyúčtování je přílohou každého vyúčtování – faktury. 

Při převzetí právního zastoupení je od klienta obvykle požadováno uhrazení přiměřené zálohy, která je následně započtena vůči odměně dle první vystavené faktury. Poskytnuté právní služby jsou obvykle klientovi účtovány v měsíčním režimu zpětně.

podpis